Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Zamościu

                             ul. Królowej Jadwigi 8, 22-400 Zamość

 

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA  DOSTĘPNOŚCI

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu:

 

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu :

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu (ul. Królowej Jadwigi 8, 22-400 Zamość, tel: (84) 677 54 66 , fax: (84) 677 54 66 , email: sekretariat@osir.zamosc.pl , dąży do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: bip.osir.zamosc.pl

2. Data publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej: 2018-05-25

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-05-25

3. Dane kontaktowe :

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt z OSIR w Zamościu, który jest administratorem strony, e-mail: sekretariat@osir.zamosc.pl Można także zadzwonić na numer telefonu 84 677 54 66. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych w związku z tym, że powstała przed wejściem w życie ww. ustawy.

5. Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

6. Informacje na temat procedury:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. „o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów  publicznych”  -  każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

7. Ułatwienia  i skróty klawiaturowe :

Ułatwienia na stronie podmiotowej OSiR:

 • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji),
 • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
 • uporządkowana przejrzysta mapa strony,
 • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą myszki,
 • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu – „start” uporządkowanego w postaci okienek, w których każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu,
 • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:

 

 1. Tab - przeniesienie do kolejnego elementu na stronie,
 2. Shift + Tab - przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie,
 3. PgUp przewinięcie strony w górę,
 4. PgDn - przewinięcie strony w dół,
 5. „Ctrl +” - powiększenie całej zawartości strony,
 6. Ctrl –” - pomniejszenie całej zawartości strony,
 7. „Ctrl 0" - przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony ,
 8. Home - przejście na górę strony,
 9. End - - przejście na dół strony.

 

8. Dostępność architektoniczna - Ośrodka Sportu i Rekreacji:

Główna siedziba Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu znajduje się na  ul. Królowej Jadwigi 8. W skład kompleksu głównego obiektu wchodzą: budynki administracyjne z pokojami gościnnymi, hala sportowo-widowiskowa, stadion piłkarski, bieżnia lekkoatletyczna, boiska ze sztuczną nawierzchnią. Posiadamy również halę tenisową z pomieszczeniami dla klubu „Senior z wigorem”, siłownią i salą mat. W skład Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Zamościu wchodzi  również Kryta Pływalnia z basenem sportowym o wymiarach 25m x 16m i niecką rekreacyjną, zlokalizowaną przy ul. Zamoyskiego 62 A.

Obiekty Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu są przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przed głównymi obiektami OSIR znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do wejść głównych prowadzą podjazdy dla wózków. W obiektach są zamontowane windy, które umożliwiają wejście i wyjście z poszczególnych pomieszczeń usytuowanych na poszczególnych piętrach budynków. Obiekty sportowe są wyposażone w toalety dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami w OSiR Zamość:

 

 1. Osoby niepełnosprawne przybywające do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu obsługiwane są na parterze głównego budynku w Recepcji / ul. Królowej Jadwigi 8/.
 2. W Krytej Pływalni OSiR osoby niepełnosprawne przybywające do obiektu  obsługiwane są na parterze budynku w Kasie Pływalni  / ul. Zamoyskiego 62 A/.
 3. W celu ustalenia charakteru przybycia osoby niepełnosprawnej  pracownik Recepcji lub Kasy przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną. Jeśli charakter przybycia do obiektu OSiR wymaga pomocy w przemieszczeniu się pracownik Recepcji/Kasy powiadamia telefoniczne odpowiedzialną osobę lub jak jest to możliwe sam udziela niezbędnej pomocy.
 4. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu dysponuje przeszkolonymi pracownikami w  zakresie podstawowej komunikacji w języku migowym.
 5. Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
 6. W obiektach OSiR nie ma pętli indukcyjnych, nie posiadamy oznaczeń w alfabecie braila .
 7. Posiadamy oznaczenia kontrastowe dla osób niewidomych i słabowidzących.
 8. Zapewniamy osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób przez : oznaczenia dróg ewakuacyjnych, wywieszone plany ewakuacji, dodatkowe wózki (krzesła) transportowe dla osób niepełnosprawnych dostępne w obiekcie Krytej Pływalni OSIR.
 9. Zapewniamy przestrzenie komunikacyjnych budynku wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa - windy)

 

10. Informacje dodatkowe :

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: sekretariat@osir.zamosc, tel. 84 677 54 66. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 213
Utworzono dnia: 22.02.2021